مجتمع تولید پوشاک90+

معرفی مجتمع تولید پوشاک90+

برای مجتمع تولید پوشاک90+ مطلبی ثبت نشده است!

poshash-90
تلفن 02146875071
فکس 02146852183
آدرس خیابان زاگرس – کوچه دنا- پلاک7

همکاران مجتمع تولید پوشاک90+

محسن نعیمی

محسن نعیمی

مدیریت

مشاهده پروفایل ←


محصولات مجتمع تولید پوشاک90+

برای مجتمع تولید پوشاک90+ محصولی معرفی نشده اند


دیپلم ها و گواهی نامه ها مجتمع تولید پوشاک90+

برای مجتمع تولید پوشاک90+ دیپلم و گواهی نامه معرفی نشده اند