اساسنامه شهرک صنعتی زاگرس گلبرگ به تایید هیات وزیران رسید

اساسنامه شهرک صنعتی زاگرس گلبرگ به تایید هیات وزیران رسید اساسنامه شهرک صنعتی زاگرس گلبرگ به تایید هیات وزیران رسید

‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۲۲