اطلاعیه در خصوص فراخوان جهت تقدیر از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان تهران

اطلاعیه در خصوص فراخوان جهت تقدیر از واحدهای صنعتی و معدنی نمونه استان تهران

‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۵