مصاحبه جناب آقای مهندس معالمی با ویژه نامه سرافرازان

مصاحبه جناب آقای مهندس معالمی با ویژه نامه سرافرازان
روابط عمومی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۸