مصاحبه هفته نامه سراسری سرافرازان با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

مصاحبه هفته نامه سراسری سرافرازان  با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۵