بازدید و نشست ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس با هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

بازدید و نشست ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس با هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ بازدید و نشست ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس با هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

روابط عمومی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۶