مصاحبه هفته نامه سراسری سرافرازان با مدیرعامل محترم شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

مصاحبه هفته نامه سراسری سرافرازان  با مدیرعامل محترم شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ مصاحبه هفته نامه سراسری سرافرازان  با مدیرعامل محترم شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۱