جلسه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ با امام جمعه محترم و معاون فنی و عمرانی فرمانداری

جلسه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ با امام جمعه محترم و معاون فنی و عمرانی فرمانداری جلسه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ با امام جمعه محترم و معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان قدس پیرامون مشکلات مربوط به شهرک صنعتی در دفتر امام جمعه برگزار گردید که این جلسه، ادامه جلسه روز دوشنبه مورخ 97/9/5 بوده که مقرر گردید در روزهای آتی جلسه ای با حضور کلیه مسئولین ذیربط در دفتر فرمانداری محترم برگزار شود بصورتیکه مشکلات موجود شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در آن جلسه طرح و حل و فصل گردد.
روابط عمومی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۹