رضا ملکان (عضو هیأت مدیره)

پیامسوابق کاری

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)
رضا ملکان
رضا ملکان
سمت: عضو هیأت مدیره
متولد: 1347
تحصیلات: /
تلفن:
ایمیل: