فرامرز محمدی (عضو هیأت مدیره)

پیامسوابق کاری

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)
فرامرز محمدی
فرامرز محمدی
سمت: عضو هیأت مدیره
متولد: 1346
تحصیلات: /
تلفن:
ایمیل: