رزا میخائیل فرد (عضو هیأت مدیره)

پیامسوابق کاری

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)
رزا میخائیل فرد
رزا میخائیل فرد
سمت: عضو هیأت مدیره
متولد: 1338
تحصیلات: /
تلفن:
ایمیل: