علی معالمی (نایب رئیس هیأت مدیره)

پیامسوابق کاری

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)
علی معالمی
علی معالمی
سمت: نایب رئیس هیأت مدیره
متولد: 1339
تحصیلات: /
تلفن:
ایمیل: