سید مهدی میر اسکندری (رئیس هیأت مدیره)

پیامسوابق کاری

شرکت یا اداره نحوه همکاری سمت مدت همکاری (ماه)
سید مهدی میر اسکندری
سید مهدی میر اسکندری
سمت: رئیس هیأت مدیره
متولد: 1328
تحصیلات: /
تلفن:
ایمیل: